Hotel Activa

Regulamin hotelowy

Dyrekcja oraz obsługa hotelu będzie bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

Regulamin Hotelu Activa***:

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 następnego dnia.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji wieczorem dnia poprzedniego.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Opłata za pobyt pobierana jest według obowiązującego cennika.
 7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 8. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
 • pokój zastępczy w miarę posiadanych możliwości lub inną formę załagodzenia niedogodności - w sytuacji, gdy występująca usterka techniczna powoduje znaczący dyskomfort zamieszkania i nie może zostać usunięta.
 1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie (telefon do pokoju),
 • zamawianie taxi,
 • przechowywanie sprzętu sportowego.
 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 4. Do części hotelowej nie należy wnosić sprzętu sportowego (np. rower, narty, itp.).
 5. Do przechowywania sprzętu jest pomieszczenie zwane narciarnią – informacja w recepcji.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 7. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę pozostawić w recepcji.
 9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym za zgodą pracownika recepcji od godziny 7.00 do godziny 20.00. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 12. Na terenie hotelu, zgodnie z obowiązującym prawem, zabrania się palenie papierosów. W przypadku nieprzestrzegania tego zapisu, a wystąpienia konieczności interwencji odpowiednich służb (straż pożarna, ochrona) gość będzie obciążony kosztami interwencji.
 13. Miejsce wyznaczone do palenia znajduje się na pierwszym piętrze obok kawiarni. Palący proszeni są o włączanie wentylacji i wyłączanie jej przy opuszczaniu pomieszczenia
 14. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 16. Przebywające na terenie hotelu zwierzęta (psy, koty) muszą posiadać aktualne szczepienia oraz muszą poruszać się na smyczy. W przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych przez zwierzęta, koszty ponosi właściciel.

 

Zachowanie na wypadek pożaru dla osób przebywających na terenie hotelu:

W przypadku zauważenia dymu lub ognia prosimy:

 1. Natychmiast powiadomić recepcję – tel. 500, 501 – o rodzaju i miejscu zagrożenia podając numer swojego pokoju.
 2. Uruchomić sygnalizację alarmową znajdującą się na korytarzu na każdym piętrze Hotelu – czerwone, przeszklone skrzyneczki z napisem ROP.
 3. Ściśle stosować się do poleceń personelu hotelowego i strażaków.
 4. Personel hotelu jest przeszkolony w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udzieli pomocy.
 5. Droga ewakuacyjna oznaczona jest piktogramami.

UWAGA!

 1. Ewakuujemy się wyłącznie klatką schodową.
 2. W czasie ewentualnego pożaru winda jest automatycznie blokowana.